شماره شش‌ام نشریه کشیده ویژه آخر تابستان منتشر شد. تصویر روی جلد این شماره به سریال‌های رمضانی اختصاص یافته است.