پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

بنزین 80 تومان نمی شود!

عکسی از یک روزنامه که پشت شیشه چسبانده شده بود.

این روزنامه در تیر ماه 84 چاپ شده است

رز دانلود