پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

نسرین ستوده به مرخصی رفت

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : نسرین ستوده با تودیع وثیقه به مرخصی سه روزه رفت.
در پی فوت مادر نسرین ستوده وی با موافقت مراجع قضایی به مرخصی سه روزه رفت.

طبق مقررات زندان در صورتیکه هرکدام از نزدیکان زندانیان فوت کند زندانی می تواند درخواست مرخصی داشته و درصورت موافقت مقام مسؤل در زندان وی می تواند به مرخصی برود.

نسرین ستوده نیز امروز پس از موافقت مراجع قضایی و تودیع وثیقه به مرخصی رفت.

رز دانلود